Přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena – PNV Maddalena - originál je jenom jeden

Tyto informační stránky vznikly vzhledem ke skutečnosti, že se na trhu začaly objevovat mokroběžné vodoměry, o kterých jejich dodavatelé tvrdí, že tyto vodoměry „jsou stejné jako přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena (PNV Maddalena)“.

Tato informace se ovšem nezakládá na pravdě a v zájmu všech spotřebitelů, kteří vybírají vodoměry, je nezbytné na tyto nepravdivé informace upozornit a seznámit zákazníky se všemi důležitými parametry vodoměrů, které jsou důležité pro přesné a spravedlivé měření.

Následující texty obsahují, viz vodoměry níže, jednoduché a prokazatelné porovnání konstrukcí a parametrů vodoměrů uvedených v typových schváleních (certifikátech) a technických listech srovnávaných vodoměrů.
Výrobce: MADDALENA, typ TT -CD ONE TRP (PNV Maddalena) B-METERS, typ CPR-RP B-METERS, typ CPR B-METERS, typ CPR-B2
Typ:
Rozdíly v konstrukčním provedení
Utěsněné počítadlo Čitelné pro odečty. Vodoměr s utěsněným počítadlem – utěsněné počítadlo zajistí stálou čitelnost vodoměru Čitelné pro odečty. Vodoměr s utěsněným počítadlem – utěsněné počítadlo zajistí stálou čitelnost vodoměru Nečitelné pro odečty. Vodoměr bez utěsněného počítadla – zastaralá konstrukce, počítadlo se zanáší a stává se nečitelným Nečitelné pro odečty. Vodoměr bez utěsněného počítadla – zastaralá konstrukce, počítadlo se zanáší a stává se nečitelným
OK OK X X
Metrologické parametry dle typového schválení
Typové schválení č. TCM 142/08-4627 (MID)
schváleny dle nové přísnější legislativy – směrnice MID
TCM 142/08-4592 (MID)
schváleny dle nové přísnější legislativy – směrnice MID
B 93 321.03 (EHS)
B 05 321.21 (EHS)
Schváleny dle starého přístupu EHS
B 93 321.03 (EHS)
B 06 114.04 (EHS)
Schváleny dle starého přístupu EHS
OK OK X X
Qmin – minimální průtok - od této hodnoty vodoměr měří v toleranci ±5% - nejdůležitější parametr – platí: čím nižší tato hodnota, tím přesnější je vodoměr. To znamená, že čím přesnější je vodoměr, tím lépe a přesněji měří nízké průtoky jako např. kapání, velmi pomalé napouštění wc, vědomě nízké odběry, atd. Naopak nepřesný vodoměr tyto průtoky není schopen přesně měřit a tím vzniká nežádoucí rozdíl.
Qmin (l/h) 12,5 – horizontální instalace 32,0 – horizontální instalace 30,0 – horizontální instalace 15,0 – horizontální instalace
25,0 – vertikální instalace 80,0 – vertikální instalace 60,0 – vertikální instalace 30,0 – vertikální instalace
Qpřechod. – přechodový průtok - od této hodnoty vodoměr měří v toleranci ±2% (SV) a ±3% (TV) – platí: čím nižší tato hodnota, tím přesnější je vodoměr. Toto je důležitý parametr pro snížení rozdílu.
Qpřechod (l/hod) 20,0 – horizontální instalace 51,0 – horizontální instalace 120,0 – horizontální instalace 22,5 – horizontální instalace-sv
90 - horizontální instalace-tv
40,0 – vertikální instalace 128,0 – vertikální instalace 150,0 – vertikální instalace 120,0 – vertikální instalace
OK
přesnost lepší než metr.tř.C
X
přesnost horší než u klasických vodoměrů
DN 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Stavební délka (mm) 110 110 110 110
Připojovací závit G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
Příprava RF-rádio komunikace Standardně dodáván s přípravou pro RF-rádio komunikaci Standardně dodáván bez přípravy pro RF komunikaci Standardně dodáván bez přípravy pro RF komunikaci Standardně dodáván bez přípravy pro RF komunikaci
Závěr: Z porovnání výše uvedených parametrů vyplývá, že přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena vykazují nejvyšší přesnostní parametry (zaznamenají nízké průtoky), nemohou být ovlivněny magnetem ani mechanicky a pomocí utěsněného počítadla je zajištěna stálá čitelnost vodoměru. Z porovnání výše uvedených parametrů vyplývá, že tyto vodoměry vykazují horší přesnostní parametry než stávající suchoběžné bytové vodoměry (horší než třída přesnosti B, A) a to problémy s rozdíly neřeší. Čitelnost vodoměru je zajištěna pomocí utěsněného počítadla. Z porovnání výše uvedených parametrů vyplývá, že tyto vodoměry vykazují stejné přesnostní parametry jako stávající suchoběžné bytové vodoměry (horší než třída přesnosti B, A) a to problémy s rozdíly neřeší. Nečitelnost vodoměru pro odečty - počítadlo je tzv. pod vodou. Z porovnání výše uvedených parametrů vyplývá, že tyto vodoměry vykazují sice vyšší přesnostní parametry než stávající suchoběžné bytové vodoměry (třída přesnosti B, A) ale vodoměr je nečitelný pro odečty - počítadlo je tzv. pod vodou.
OK
trvalé snížení rozdílů a doplatků za vodu pro poctivé uživatele
X X X
Závěrem nutno podotknout, že z výše uvedených informací jednoznačně vyplývá, že mokroběžné vodoměry jiných výrobců nejsou v metrologických ani konstrukčních parametrech stejné jako přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena - PNVMaddalena. Pokud se rozhodnete pro instalaci přesných neovlivnitelných vodoměrů Maddalena do vašeho domu, vždy si od vašeho dodavatele vyžádejte typové schválení (certifikát) dodávaných vodoměrů, kde jsou jednoznačně uvedeny parametry prokazující skutečné hodnoty vodoměrů. Přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena (PNV Maddalena) - vodoměry určené pro snížení rozdílů. Přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena - vodoměry určené pro snížení doplatků za vodu.
Měřící systém Maddalena - výrobce firma Maddalena S.p.a. (EU) působí v oblasti měřidel (výroba kompletního měřícího systému -vodoměry, měřiče tepla) již od roku 1919 a patří k největším evropským výrobcům vodoměrů a díky své kvalitě i ke světové špičce. Výrobce je držitelem certifikátu EN ISO 9001. Vodoměry a jednotlivé díly jsou původem ze zemí EU. Maddalena je světový výrobce č.1 v přesných dávkovacích vodoměrech.
Vodoměry jsou zařízení určená k měření protečeného množství vody (spotřeba vody za čas). Používají se za účelem vyúčtování spotřeby vody za určité časové období. Podle platných norem musí být umístěny na každé vodovodní přípojce. Provozovatel vodovodní sítě zařizuje jejich instalaci, druh a velikost a zajišťuje jejich opravy, resp. výměny. Vodoměry se musí pravidelně metrologicky ověřovat a to jak u teplé vody, tak u studené vody. Délka cejchovací lhůty je 5 let jak pro teplou tak pro studenou vodu. Stejně je tomu i u vodoměrů domovních tzv. patních (hlavních). Hlavní vodoměr slouží k měření spotřeby vody v celém objektu a jeho vlastníkem je provozovatel veřejného vodovodu. V průmyslových objektech se vodoměry používají ke kontrole průtoku nebo při regulaci. Vodoměry by se měly vyznačovat vysokou přesností měření, citlivostí na rozběh, antimagnetickou odolností a dalšími účinnými ochrannými prvky proti ovlivnění vodoměru konečným uživatelem. Dále snadnou montáží pro obě polohy (vertikální a horizontální),pohodlným odečítáním stavu počitadla, ochranným odklápěcím víčkem, povrchovou ochranou, vysokou kvalitou použitých materiálů i provedení a samozřejmě i příslušnou zárukou ....
Jak každým rokem klesá spotřeba pitné vody, v důsledku čehož narůstá její cena, proto je přesnost měření spotřeby vody a kontrola úniků nutností. Tím odpadá nutnost řešit problém s rozdílem mezi množstvím vody, které bylo skutečně dodáno do systému a množstvím, které je fakturováno. Kvalita měření závisí na typu vodoměru – výsledky testování vodoměrů dokazují výrazný vliv kvality jednotlivých komponentů na přesnost měření. Suchoběžné bytové vodoměry s oběžným kolem a válečkovým počítadlem dodává také firma Sensus. Přenos otáček lopatkového kola do počítadla je realizován použitím magnetické spojky. Tím je dosaženo standardní přesnosti a chodu. Firma Sensus dodává své vodoměry také do jiných zemí Evropy. Jednotlivé typy vodoměrů Sensus jsou připraveny pro rádiový systém odečtu měřidel. Každý vodoměr Sensus se vyrábí, kalibruje a ověřuje ve smyslu platných norem a předpisů.
Ze současných informací týkajících se neustálého růstu cen vody vyplývá, že v současné době vzrůstají nároky na vodoměry a jejich vlastnosti. V současné době na českém trhu existuje celá řada dodavatelů bytových vodoměrů. Jedním z nich je také společnost Bonega, která nabízí suchoběžné bytové vodoměry standardní konstrukce s magnetickou spojkou. Tyto vodoměry dodávané pod obchodním názvem Bonega poskytují zákazníkům standardní parametry a také možnost použití bezdrátového přenosu. Na vodoměry Bonega je poskytována zákonná záruční lhůta.

Pozn.

§ 50a Srovnávací reklama

(1) Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem.

(2) Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud

a) není klamavá nebo neužívá klamavé obchodní praktiky podle zvláštního právního předpisu, b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu, c) objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické, mezi nimiž může být i cena, d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, jehož výrobky nebo služby reklama podporuje, a soutěžitelem nebo mezi jejich podniky, zbožím nebo službami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z nich stala příznačnými, e) nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby soutěžitele ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti, jež se jej týkají, f) se vztahuje u výrobků, pro které má soutěžitel oprávnění užívat chráněné označení původu, vždy jenom na výrobky se stejným označením původu, g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením původu konkurenčního zboží, a h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo firmou.

(3) Jakékoli srovnání odkazující na zvláštní nabídku musí jasně a jednoznačně uvést datum, ke kterému tato nabídka končí, nebo musí uvést, že bude ukončena v závislosti na vyčerpání zásob nabízeného zboží nebo služeb. Jestliže zvláštní nabídka nezačala ještě působit, musí soutěžitel také uvést datum, jímž začíná období, v němž se uplatní zvláštní cena nebo jiné zvláštní podmínky.